Office Hours:

Sunday 9:00-18:00
Monday 9:00-13:30
Tuesday 12:30-20:30
Wednesday 9:00-13:30
Thursday 9:00-18:00

Address:

HaRav Yizkhak Yedidya Frenkel 43
Tel Aviv-Yafo 6606901